Saturday 31 October 2009

Azan - nawolanie na modlitwe

Azan to werbalne ogłoszenie rozpoczęcia czasu konkretnej modlitwy. Azan wykonywany jest w ściśle określony sposób, w celu wezwania ludzi na modlitwę zbiorową. Azan jest cechą charakterystyczną społeczności muzułmańskiej i praktyki religijnej islamu. Wykonywanie azanu jest obowiązkowe.

Brzmienie azanu:

Allahu akbar x 4 - Allah jest Największy

Aszhadu an la illaha il’Allah x 2 - Zaświadczam, że nie ma Boga poza Allahem

Aszhadu anna Muhammadan Rasul’ullah x 2 - Zaświadczam, że Muhammad jest Wysłannikiem Allaha

Hajja ala-s-salah x 2 - Śpieszcie na modlitwę

Hajja ala-l-falah x 2 - Podążajcie po nagrodę

Allahu akbar x 2 - Allah jest Największy

La illaha il Allah - Nie ma Boga poza Allahem

W wezwaniu na modlitwę poranną (fadżr) czasami Azan wykonywany jest dwa razy, w celu ułatwienia wiernym wybudzenia się ze snu. Muezin (wzywający) dodaje w Azanie na modlitwę fadżr - po „Hajja alal’falah”: „As-salatu khairum min an-naum”x2 (Modlitwa jest lepsza od snu)

Słysząc azan wierny powinien powtarzać za muezinem każdą frazę, za wyjątkiem „śpieszcie na modlitwę” oraz „śpieszcie po nagrodę”. W tym momencie należy powiedzieć: La hałla ła la qułłata illa billah (Nie ma mocy ani siły jak tylko w Allahu)
Po azanie można prosić Allaha o błogosławieństwo dla Proroka, recytując cicho: „Allahumma rabba hadhi-hi d-da’ua; Ata-ama ła s-salati-l-qa’imati Muhammada; nil-łasilata łal-fadilata ła b’ath-hu maqamam mahmuda nil-ladi ła’adtahu” (Boże, Panie doskonałego wezwania oraz modlitwy, udziel Muhammadowi wstawiennictwa (u Siebie), wynieś na obiecaną chwalebną pozycję w dniu Sądu Ostatecznego zaszczyć go).
Prorok powiedział: „Ktokolwiek wznosi suplikacje (du’a) po usłyszeniu azanu, uzyska prawo do mego wstawiennictwa w dniu Sądu Ostatecznego”. [Bukhari]

Herezje, innowacje związane z azanem.
Azan jest aktem czci, a akty takie powinny być wykonywane zgodnie z naukami Proroka bez żadnych dodatków czy opuszczeń. Niektóre herezje związane z azanem to: całowanie palców oraz pocieranie nimi powiek, mówienie: „Witaj mój umiłowany, osłodo mych oczu”; błędna wymowa słów azanu poprzez dodawanie liter lub zamianę głosek, lub ich wydłużanie w miejscach, gdzie powinny być krótkie; regularne odmawianie tasbih (Subhan Allah) wyłączenie przed fadżr lub dżumm’ah; głośne recytowanie po azanie próśb o błogosławieństwo dla Proroka.

Iqama brzmi podobnie jak azan, wypowiada się ją bezpośrednio przed rozpoczęciem obowiązkowej modlitwy, w celu ułatwienia wiernym ustawienia się w meczecie w równych rzędach.

Brzmienie iqamy:

Allahu akbar x2 - Allah jest Największy

Aszhadu an la illaha ill Allah - Zaświadczam, że nie ma boga poza Allahem

Aszhadu anna Muhammad an Rasul’ullah - Zaświadczam, że Muhammad jest Wysłannikiem Allaha

Hajja ala s-salah - Śpieszcie na modlitwę

Hajja ala-l-falah - Podążajcie po nagrodę

Qad qamatis-salah x2 - Rozpoczyna się modlitwa

Allahu akbar x2 Allah jest Największy

La illaha ill Allah - Nie ma boga poza Allahem

„Kiedy rozpoczyna się iqama, nie podążajcie na modlitwę w pośpiechu. Idźcie spokojnym krokiem. Módlcie się tą część modlitwy, którą zastaniecie, tą którą opuściliście, dokończcie”. [Bukhari i Muslim ]


No comments:

Post a Comment